JEPPO POTATIS AB

Dataskyddsbeskrivning

1.  Registeransvarig

Jeppo Potatis Ab
FO-nummer: 0183001-4
Adress: Pensalavägen 120, 66850 Jeppo

Telefon: +358 (0)6 789 8700

E-post: tilaus@jepo.fi

Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. På denna dataskyddsbeskrivning redogör vi för vilka uppgifter vi samlar in, för vilka syften vi använder de uppgifter som vi har samlat in, hur vi hanterar uppgifterna och vilka dina rättigheter är enligt dataskyddslagstiftningen som gäller personuppgifter.

2.  Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi kan hantera följande personuppgifter:

 • Kontaktpersonens eller vår samarbetspartners anställdas namn, telefonnummer, e-postadress och adress
 • Betalnings- och faktureringsuppgifter och betalningshistorik (kontonummer, BIC-kod, bankens namn)
 • Information om företagets representant, såsom namn, FO-nummer, verksamhetsområde, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Data som observeras vid användningen av tjänsten samt information som härleds från analyser, inklusive IP-adress (lagras i anonymiserad form), skärmstorlek, enhetstyp, webbläsarinformation, geografisk plats (endast land)
 • Webbtjänstens användnings- och webbhistorik

Informationen som sparas i kundregistret sparas högst i 10 år från och med att den sista kundrelaterade kontakten. Alla eventuella kopior av identitetsbevis kommer dock att förstöras omedelbart efter att personen har identifierats.

3.  Personuppgifternas användningsändamål och grund

Vi hanterar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att upprätthålla kundrelationer
 • För hantering av leveranser och beställningar
 • För fakturering och betalningstransaktioner
 • För analytiska ändamål och för statistikföring
 • För att förhindra missbruk
 • För att förbättra vår kundservice
 • För marknadsföringsändamål, inklusive direktmarknadsföring
 • För uppföljning av webbplatsens besökartrafik
 • För att utveckla webbplatsens användarupplevelse
 • För att genomföra det avtal som vi har med det bolag som du representerar eller för att vidta nödvändiga åtgärden för att ingå avtal

 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla det avtal som vi ingått med dig eller det bolag som du representerar eller för att vi ska kunna genomföra behövliga åtgärder för att ingå avtal. Behandlingen är även nödvändig för att genomföra våra berättigade intressen. Vi behandla dina uppgifter också för utvecklingen av vår affärsverksamhet. I vissa fall är behandlingen även nödvändig för att uppfylla ett lagstadgat krav (till exempel för korrekt och exakt bokföring).

Som grund för att hantera dina personuppgifter ligger sålunda kund- eller avtalsförhållande, våra lagliga rättigheter, vårt berättigade intresse eller samtycke.

4.  Registrets normala informationskällor

Uppgifter samlas normalt in av den registrerade själv t.ex. när vi ingår ett avtal med dig eller bolaget som du representerar. Uppgifter samlas också in i samband med beställning av nyhetsbrev, vid nedladdning efter lämnande av kontaktbegäran samt vid användning av webbtjänster (bl.a. våra webbsidor och sociala medier) och kakor eller i samband med någon annan händelse som du deltagit i.

Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifter, men informationen krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och av de skäl som nämndes ovan. Tillhandahållandet av personuppgifter kan således vara en avtalsenlig skyldighet för att vi ska kunna uppfylla våra egna avtalsförpliktelser. Om du inte vill ge de personuppgifter som vi begär, kan vi inte nödvändigtvis samarbeta med dig eller den part du representerar, tillhandahålla våra tjänster eller vara i kontakt med dig, således kan vi vara tvungna att säga upp vårt avtals- eller annat förhållande.

5.  Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som har fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den tidigare nämnda tiden. Uppgifternas lagringstid bestäms således enligt gällande lagstiftning, dock med följande utgångspunkter: uppgifterna sparas så länge som de behövs för att uppehålla vårt samarbetsförhållande och för en skälig tid därefter eller för att uppfylla våra lagenliga förpliktelser (t.ex. bokföringslag).

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form som de fås av den registrerade och de uppdateras i enlighet med vad den registrerade meddelar till den registeransvarige.

6.  Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Vi kan använda oss av underleverantörer och tjänsteleverantörer för teknisk upprätthållning av sina tjänster, kundservice, administration och analysering, undersökningar, kundkommunikation eller för att förverkliga olika tjänster. Dina personuppgifter kan överlåtas till våra underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.

För behandling av personuppgifter kan vi använda tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till informationen från områden som ligger utanför EU/EES-området. Vi sörjer för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

7.  Kakor

Vi använder cookies och pixeltaggar för att förbättra din upplevelse.

En cookie är en liten text- och sifferbaserad fil som, med ditt godkännande, lagras i din webbläsare eller på din hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis Facebook feed, videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vi använder Google Analytics, vars cookies anonymt samlar in uppgifter om dina aktiviteter på webbplatsen. Analysuppgifterna ger oss kunskap om hur våra webbplatser används och hjälper oss att ständigt förbättra användarupplevelsen.

Vi använder även Hotjar, ytterligare en webbanalystjänst, som komplement till Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Hotjar, Ltd. Hotjar använder “cookies”, likt Google, för att kunna analysera hur du använder webbsidan. Informationen som genereras av en sådan cookie (inklusive din IP-adress) lagras på servrar hos Hotjar inom EU. Hotjar kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Du kan vid behov avaktivera kakorna här. Om kakorna avaktiveras kan detta leda till att vissa webbsidors funktioner blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbsidor blockeras helt.

8.  Dina rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som finns sparade i Jeppo Potatis Ab:s personuppgiftsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Motsättnings- och begränsningsrätt

Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör honom eller henne om han eller hon upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla uppgifter som berör honom eller henne.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör honom eller henne raderas ur Jeppo Potatis Ab:s marknadsföringsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Jeppo Potatis Ab:s personuppgiftsregister och dessa uppgifter behandlas med den registrerades medgivande eller uppdrag som grund, har den registrerade rätt att få dylika uppgifter i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

 

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Jeppo Potatis Ab inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av den registrerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till Jeppo Potatis Ab skriftligen.

9.  Kontakt

Den registrerade bör sända en skriftlig begäran som gäller hans eller hennes rättigheter per e-post till den adress som nämns ovan.

Jeppo Potatis Ab kan be den registrerade att specificera sin begäran och att bestyrka sin identitet före begäran behandlas. Vi kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Vi svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts, sålunda det inte finns särskilda skäl för att förlänga svarstiden.

10.  Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

11.  Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för oss. Manuellt material förvaras i ett låst utrymme och är tillgängligt endast för personer som är berättigade till informationen.

Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de personer som är i Jeppo Potatis Ab:s tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

12.  Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Jeppo Potatis Ab utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbsida. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Jeppo Potatis Abrekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

(Beskrivningen uppdaterad 15.4.2021)